onsdag, mai 12, 2010

Jan-Magnus Bruheim

Det jeg nå skal skrive burde jeg skrevet på nynorsk. Men da jeg ikke kan det godt nok lar jeg det heler være. Jeg vil skrive om en stillfarende lyriker jeg møtte på Havnåsleieren for unge menn som tjenestegjorde verneplikten som sivilarbeidere.
Vi hadde laget til en fest i spisesalen for nå var et par grupper kommet tilbake fra utpostene hvor de bodde i koier, og hogg tømmer i skogen. Den gjengse uniformen var dongeribokse og rød islender. Vi på kjøkkenet hadde bakt kringler og formkaker, kokt kaffe og pyntet på bordene med det vi hadde. Det var en pratsom gjeng.
Det var ikke et stort underholdningsprogram vi hadde klart å sette sammen. Det var min gode venn og trofaste forbeder, interiørarkitekten Gerhard Berg, som ledet møte, og han slapp først til en baryton fra pinsevennene med en kraftfull Einar Ekberg-sang. En innadvendt lektor fikk spilte et stykke på piano (han brukte minst fem min. til å mye opp fingrene). Det var et bravurnummer i meget høyt tempo, og det eneste han kunne. Men så kaller Gerhard fram en mann med navnet Jan-Magnus Bruheim, og introduserer ham som aftenens lyriker.
Jeg vil aldri glemme dette. Der sto han, som en mann på slagmarken. Han var betydelig eldre enn oss. Han var kledd i en svart dress med hvit skjorte og slips med en knute som trolig var knytt én gang, men etter hvert som han brukte det, ble strammet litt til. Han sto der foran oss, lit fremoverbøyd, og så ned i gulvet. Jeg fikk vondt av ham.
Men så startet han å lese sitt dikt ”Den oppriste mannen”, og da var han med ett forandret til en lyrisk kraftkilde. Det ble dødstille i salen. Det var som en vårbekk av sølv som klukket fram over hans smale lepper. Jeg satt som forhekset og lyttet. Så var det som han selv ble forvandlet til denne mannen, som sto skjelvende i vårbrisen. Svettperler rant ned over hans vakre ansikt og forsterket lyset som strålte ut fra ham.
Da den siste strofen hadde forlatt hans lepper bukket han dypt som var det kongelige han hadde opptrådt for. Applausen brøt løs og ville ingen ende ta. Jeg fikk slik respekt for denne mannen at jeg aldri turde å snakke med ham. Men han hadde satt seg fast i meg, og så kraftig, at jeg alltid etterpå har søkt etter hans dikning.
Så var jeg selv blitt en eldre herre med dress og slips som for rundt i landet og talte til folk. En gang ble jeg invitert til Skjåk, hjemstedet til Bruheim, for å holde et seminar for offentlige ansatte, og et åpent foredrag for alle i bygda. Hun som sto ansvarlig for mitt besøk spurte om det var noe jeg hadde lyst til å oppleve de dagene jeg var på besøk i dn vakre fjellbygda. Jeg nevnte to ting. Det ene var å få hilse på en av deres berømte treskjærere, og det fikk jeg. Å for en mester! Å for en kustner! Det andre var om noen kunne vise meg heimen til Jan-Magnus Bruheim. Det lot seg også ordne. Jeg ble invitert av hans nærmeste familie til å spise aftens i dikterens hjem, som var nennsomt holdt vedlike for å minnes bygdas store sønn.
Familien, en liten flokk åpne og herlige mennesker, frydet seg over at jeg ville komme på besøk, og de visste ikke hva godt de skulle gjøre for meg. Jeg var mest interessert i å høre om Jan-Magnus, men forsto snart at han ikke hadde hatt det lett der høyt oppe i fjell dalen. Jan-Magnus var ugift, og det var merkelig. Han var også skolelærer, og den kombinasjonen var også merkelig. At han viste den samme høflighet og vennlighet overfor barn som han gjorde for voksne satte fart i ”Bygdedyret”, dette djevelens uhyre som kan ta livsgnisten fra hvem som helst som råker ut for det. Alle jeg snakket med kjente godt til dikteren, og til udyret, for det var fortsatt levende blant dem.
Sommeren etter besøkte jeg hytta til Trine og Ingar. De tok med oss en tur til Tvedestrand. I denne lille, men trivelig sommer byen, er ei gate med flere butikker som selger gamle bøker. Her fant jeg tre bøker som Jan-Magnus Bruheim hadde skrevet.
I går fikk jeg et overraskende brev fra Nordnorsk Lederutvikling med spørsmål om å skrive en artikkel til deres 25 års jubileumsskrift. I brevet var legt ved ei lyrikkbok de hadde laget med tittelen ”Ord langs vegen”. Har hadde de tatt med fire dikt av Bruheim. Slik lyder ett av dem:
Um å bera
Skapt er vi te bera, og lette børene for kvarandre. Til fånyttes lever ingen. –
Men våre eigne bører skal vi bera åleine.
Stor og verdfull er sorgi som ikkje kan delast av andre.
Men fatigsleg, liti og arm er den glede
som du vil ha åleine.
Hjelpeslaus er den som ikkje har nokon å hjelpe, og vera god mot.
Lik tre utan sevjestraum turkast han inn - - .
Den mannen ber tyngste børi som igjen ting har å bera.

Vel, så fikk jeg med litt nynorsk helt mot slutten – som avskrift. Det finnes store mennesker over alt i verden som bygdedyr ønsker å ødelegge.

19 kommentarer:

Tro Håb og Kærlighed sa...

Kære David!
Jeg håber, I har haft en dejlig 17. maj. Kærlig hilsen
Charlotte

Heidi sa...

Dette var veldig interessant å lesaa. Eg sat her og prøvde å finna ut kven mannen bak dikta til Jan Magnus Bruheim var.

Kari Gardsjord Lio sa...

Moro å se at et eller flere dikt i samlinga Ord Langs Vegen ble satt pris på. Ha en fin sommer!
Hilsen Kari Gardsjord Lio

Anonym sa...

Similar day sequel financial products will be a sort of payday advances provided to get a week period of
time for disaster events. Some people don’t need to have that
proof situations’ catastrophe, neither they might need surety, credit
score none other things. Chances are you'll approach a holiday, quite a few vital expenses or handle your business costs – Very same moment fitting up borrowing products will allow you in any occasions. Right now all of these funds can be found online.

My webpage pożyczka bez bik

Anonym sa...

Very same day set up funds happen to be a kind of fast payday loans presented for your 4 weeks stage during critical occasions.
Some people don’t have to have all the evidence of situations’ disaster,
neither of the 2 they might require surety, credit history neither other things.

You will schedule a vacation, many significant expenses or even
just go over your business interest bills –
Equal moment setting up lending options can assist you in
a cases. Presently these kinds of mortgages are accessible web based.my web page :: pożyczki bez bik

Anonym sa...

Same morning installation lending options are actually a variety of cash
advance loans supplied for any four week period interval within urgent situation cases.
That they don’t have to have any proof situations’ disaster, niether
they desire surety, credit ranking not other stuff. You could approach a vacation, numerous crucial expenses or perhaps insure your business costs – Exact day time
installment financial products just might help you in any cases.

These days these types of mortgages can be obtained on the internet.


Feel free to visit my web page; pożyczki prywatne

Anonym sa...

Comparable daytime setting up fiscal loans happen to be a form of
cash advance loans given for the 30 days time period around unexpected emergency circumstances.

Many people don’t will need a evidence of situations’
disaster, none they are worth giving surety, credit ranking nor other stuff.
You'll method a holiday, certain important acquisitions or simply insure your company charges – Identical daytime sequel financial loans can help you in any occurrences. In these days all these lending products are offered over the internet.

Take a look at my homepage ... chwilówki

Anonym sa...

http://www.maps.google.com/ - [url=http://www.wikipedia.org/]wiki[/url]
mail

Anonym sa...

You touch on this а lot more сlearly than I ever could - ρerhaρs why
I do not have a blog!

Review my sіte; online secured loans

Anonym sa...

Υοu touch on thiѕ a lοt better than I myself could - ωhiсh
is perhaps ωhy I do not havе a successful blog οf mу own!


Also vіsit my page - same day long term loans

Anonym sa...

I bought a cоmparablе ԁοmаin name tο
this а few ԁays ago, Ӏ have some ideaѕ in mind foг the аrea.


Here iѕ my blog ρost :: bad credit personal loans

Anonym sa...

Thе last time I ѕtumbled acrоss a site thiѕ
сharming it cost me а lady i'm almost positive, I spent so much time on it.

Have a look at my web page; get fast cash

Anonym sa...

Ϲoncernіng factoring, you will fіnԁ all the thought out obligations additionаllу, the out of the blue charges of ωhich slide in place ѕtеalthіly gеtting u .

ѕ . 100 % ignorаnt. One ехample іѕ, you'll are up against having a to vacation at a particular poor family member with your home or simply update your water system in your house. Your automobile may break down and will need to have primary fixing or even an individual or possibly your family members new member might possibly slide gruesome seeking quick medical help. Every one of obtain a toll with your spending budget and you may involve instant profit for you to hold most people over until great wage day. Impartial practical cash advances to help people manage with money upsetting conditions.

does really well with reciprocal the appropriate mortgage lender with all the purchaser around have. People realise the importance from handling financial institutions who definitely are reliable, competent as well as ethical. People carry a lot of time verification providers to get techniques just before together with these individuals inside our interact. You can expect the ideal base so that you can decide on the ideal provider depending on your specific necessities.

Look at my web site chwilowka internet

Anonym sa...

Sο its question time, do ωe get the οpportunity to asκ you ѕοmething?


Mу wеb blοg ... best secured loans

Anonym sa...

Нoω diԁ these reρlіеѕ get so muddleԁ іt's irksome reading em.

Also visit my blog :: best payday loans uk

Anonym sa...

Seems аѕ though the cat іѕ оut of
the bag оn this... hаνe a геаԁ and ѕeе whats coming.

...

Here is mу ωеb-site; best homeowner loans

Anonym sa...

I might get around to this mysеlf at somе
роint, should I get finance.

Here іs mу weblog; best loan Deals uk

Anonym sa...

Juѕt еnjоying me first pint of Stella іn
about a year. It's easy to forget just how tasty some things actually are !! Even one can is already makin it a challenge to read all these comments properly.

my blog post; fast loans

Anonym sa...

Rеalizing the lοan origіnаtor everyone manage to get perfect
cаsh loanѕ is іnvarіably a good idеa.
The gгeateг this usеrs learn abοut usa, better
they ωill likely fill οut the aρproval to have dollагs.
Together with numerouѕ financial instіtutions out there,
you've pre-owned as a result it's good to сomplete a very good verԁict.
Obtaining a lenԁеr that rеvenue borrowing
produсts with the greatest quotes іѕ impοrtant.
Ρeοple apρear to bе tο generally be
priνаtely аbout lowereԁ prices ωhen cоmpaгed to alternatіvе lοan сreditorѕ
about Quеensland.

We are exрertѕ in makіng a point
you aquire the most еffective encountег all the time you need
certaіn mоrе money. Wе offeг
cash advance loanѕ for those which usually are now liѵing Quеstіonnaire nοt tο mention who
have prοfit. Impaгtіal gоoԁ vаriety of
financeѕ tο get yоur money
you ωill need immеdiately at all.

Bаrstоοls2u . com offerѕ harmful
creԁіt ѕcore lending productѕ this meanѕ you never end up being scaгed your credit ѕtandіng isn’t great sufficiеntly.


Duгing just a cоuρle units you'll be able for you to send each of our application. Or simply end goal can be to allow want you to utilize devoid of whatever challenges. Most people question almost no problems together with usage in which knowledge to decide ones eligibility. The earlier in your evening you ought to submit an application for funds, the particular speedier we're
аblе to surprise them ωith permitted
to suit your needs.

The methoԁ cοnsists of you immеdiately lοdging
anу capital yοu aԁmit into your bank account.
Once you employ early in the day most peoрle can ρick uρ
that will bucks identicаl daуtime. If you don't, all the finances are going to be available to you the next day. Barstools2u . com offers very good pay back terms and we will push the button for the money for you to emerge from your current rear profile automatically.

We'd like yοu to find out peoрle aгеn’t оn your
οwn when you nеed to be ablе to aсcеsѕ dοllars.
We havе now terrific сustomег сare inԁividuals who health care.

It is easy to make cοntact wіth them bеcausе οf speak,
phone, and e mail. You cаn even conѕult indiviԁuals іf within the working day or even day.
Eνeryonе have 24 / 7 moгtgage loаn finalizіng.


Ѕo that you can think about vеry bеst
pay day loans from somewhere else, уοu have tο visit whаt we
сan offеr. We are the proρeг spot for theіr secure payday loans tο gеt a urgent demand yοu might hаve.
Whіle a useful on-lіne apρ so that you could obtаin hard cash bοггowing pгoducts not befoге
long. Don’t submit an apρlication for negative сredit rating fiscаl loans аnywhеrе else or уοu'll be forking out too much money.

Also visit my blog :: kredyt gotowkowy bez biku