tirsdag, januar 10, 2012

FOKUS PÅ FAMILIEN

Våren 2013 er det førti år siden vi bar inn stabler med tidsskriftet Fokus På Familien og la på bordet i resepsjonen til den Niende Internasjonale Konferansen i Psykoterapi. Et viktig mål var nådd. Tidsskriftet var det første i sitt slag i Europa, noen vil påstå at det var det første i verden. Vi som sto bak det fikk svært rosende tilbakemeldinger fra deltagerne, selv om de fleste ikke kunne lese tidsskriftet, kun sumary av hver artikkel, som var på engelsk.
Hva dreide det seg om? Gordon Johnsen og jeg, som ledet utviklingen av familieterapien ved den nye familieavdelingen ved Modum Bads Nervesanatorium, forsto at vi burde ha et forum hvor vi kunne kommunisere om familieterapi, som på det tidspunktet var en helt ny disiplin i det medisinske og sosiologiske landskapet.
Vi følte oppgaven for stor for oss alene, og søkte kontakt med Kirkens Familierådgivning, som hadde følt på det samme behovet. Gordon mente at jeg burde være redaktør, for på den måten å markere meg sterkt i fagmiljøet. Jeg følte meg for lett og foreslo at fra vårt sykehus burde overlege Hans Jørgen Holm stille som redaktør, og jeg som redaksjonssekretær. Slik ble det, og fra Kirkens Familierådgivning ble Albert Assev valgt til redaktør.
Jeg tror det var i 1969 eller 70 vi startet forberedelsene. Men arbeidet gikk tregt for ingen av oss hadde erfaring fra et slikt arbeid. Flere ganger var redaksjonen i ferd med å gi opp, men vi jobbet oss gjennom problemene, og til slutt hadde vi opprisset til et fagtidsskrift klart. Nå måtte vi søke etter artikler, evaluere dem og korrespondere med forfatterne om dem, slik at de passet inn i tidsskriftet slik vi ville ha det.
På denne tiden fikk jeg, som redaksjonssekretær, ganske mange og svære arbeidsoppgaver. Her skulle lages forside, en layout for innholdet, velge skrifttyper på brødteksten, overskriftene og på fotnoter etc. Men så en dag kunne jeg presentere et korrektur til de andre, og nå gikk det ikke lang tid før det lå et glinsende gult og vakkert tidsskrift på bordet. Jeg husker ikke presist hvor mange vi trykte til nr. 1, årgang 1, men det var mange hundre. Kanskje så mange som ett tusen. Det første nummer skulle brukes til markedsføring. Vi kom fort opp i ca 600 abonnenter. Det var et dyrt tidskrift å abonnere på. For fire nummer i året kostet det Kr. 25,-.
Vi jobbet flittig fra nummer til nummer, og klarte å holde målsettingen med fire nummer i året. Vi utvidet redaksjons- komiteen, og fikk etter hvert medlemmer fra Sverige og Danmark. Jeg holt ut som redaksjonssekretær helt til jeg sluttet i mitt arbeid på ”Modum” 1981. Da ble det forhandlet med Universitetsforlaget som tok tidsskriftet inn i sin tidsskrift portefølje og berømmet oss for arbeidet. Nå ble alt mitt arbeid overført til forlagets velkvalifiserte fagfolk, som endret forsiden og tok hånd om markedsføringen.
Til neste år er det altså førti år siden første nummer kom ut. Vi som startet det hele, og som fortsatt lever, Hans Jørgen Holm er død, Albert Assev er 90 år og jeg snart 79 år, er svært glade for tidsskriftets levedyktighet. Dette skyldes ikke mines faglig sterke redaktører og redaksjonskomiteer, og forlaget som har lagt krefter i å videreutvikle tidsskriftet.
Personlig er jeg glad for at noe av det jeg var med å dra i gang har overlevd til nå.

Ingen kommentarer: